Bốn cẳng, sáu cẳng..

 Bốn cẳng, sáu cẳng..

Bốn cẳng, sáu cẳng..

Một thầy cai sai lính lệ đi có việc gấp, bảo anh ta lấy ngựa mà cưỡi. Anh lính lệ giắt ngựa ra đường nhưng không cưỡi, cứ xắn quần lên tận gối, cắm cổ chạy theo ngựa.

Người qua đường lấy làm lạ hỏi:

– Anh điên hay sao mà không cưỡi lên ngựa chạy cho mau?  Anh lính lệ trả lời:

– Khéo cho anh! Bốn cẳng lại nhanh hơn sáu cẳng được à!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *