Chim đi bộ

Từ trường học đến cậu bao xa?

– À, khoảng 3km đường chim bay.

– Thế còn chim đi bộ thì bao xa?

– !!!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *