Cho chắc ăn..

 Cho chắc ăn..

Cho chắc ăn..

 


Trong phòng mạch, cụ gìa khai bệnh:
– Thưa bác sĩ, dạo này tôi hay bị lú lẫn , nói trước quên sau!
Bác sĩ :
– Thế thì xin cụ trả tiền trước cho tôi.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *