Cổ phiếu HSG được HOSE cho giao dịch ký quỹ trở lại từ ngày 26/12/2023

 Cổ phiếu HSG được HOSE cho giao dịch ký quỹ trở lại từ ngày 26/12/2023

Ngày 26/12/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) với văn bản số 2049/TB-SGDHCM thông báo về việc mã chứng khoán HSG của doanh nghiệp Cổ phần Tâp đoàn Hoa Sen được đưa ra khỏi danh sách chứng khoán ko đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Như vậy, nhà thêm vốn sẽ được sử dụng margin do doanh nghiệp chứng khoán cấp để mua mã cổ phiếu HSG trở lại. Theo báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2022 – 2023 đã được kiểm toán tuyên bố mới đây, doanh thu hợp nhất HSG đạt 31.650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG đạt 30 tỷ đồng, tăng một,7 tỷ đồng tương đương 5,96% so với báo cáo tài chính hợp nhất tự lập (28,3 tỷ đồng).

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *