Hai Đảng cùng sản Việt Nam

 Hai Đảng cùng sản Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng cùng sản Nhật Bản và Đảng cùng sản Việt Nam được xây dựng trong những năm tháng đấu tranh cách mạng, cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng cùng sản Nhật Bản và nhân dân yêu chuộng hòa bình Nhật Bản đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước ngày nay. Tổng Bí thư trao đổi về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, phổ thông hóa quan hệ đối ngoại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp ông Shii Kazuo, người đứng đầu Đoàn người đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng sản Nhật Bản, vào ngày 26-12 Ảnh: TTXVN

người đứng đầu Đảng cùng sản Nhật Bản Shii Kazuo bày tỏ tán thành với những mô tả thông tin và phương hướng thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian tới. Ông Shii Kazuo cho biết mục đích chuyến thăm lần này tới Việt Nam và một số nước Đông Nam Á là nhằm trao đổi ý kiến về việc kiến tạo hòa bình trong khu vực; chia sẻ lập trường của Đảng cùng sản Nhật Bản đối với vấn đề hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *