Hội Nông dân là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước

 Hội Nông dân là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước

Nội dung này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023 – 2028), sáng 26/12.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước giới thiệu thông tin cao những đóng góp trọng yếu của nông dân trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước, góp phần vào sự thành công của công cuộc xây dựng nông thôn mới, đưa ngành nông nghiệp, kinh tế nông thôn ngày càng trở thành trụ đỡ vững Chắn chắn của nền kinh tế quốc dân, góp phần trọng yếu vào sự phát triển chung của đất nước.

Sau lúc chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều thời gian phân tích tình hình thế giới, khu vực còn tiếp tục với những diễn biến phức tạp tác động sâu sắc tới sản xuất, đời sống, việc làm của người nông dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư nhìn nhận, trong xu thế số lượng nông dân làm nông nghiệp giảm và già hóa, lao động dư thừa ở những đô thị, khu công nghiệp sẽ di chuyển về nông thôn tìm sinh kế từ nông nghiệp, do đó, những cấp Hội Nông dân Việt Nam cần đổi mới phương thức hoạt động để ngang tầm với nhiệm vụ.

những cấp Hội Nông dân Việt Nam phải đủ sức đồng hành, giúp sức, tư vấn nông dân trong 5 năm tới và xa hơn nữa trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh, cùng cả nước hướng tới mục tiêu trở thành một nước với công nghiệp tiên tiến, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và là nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư kêu gọi và đề nghị những cấp Hội Nông dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức, tăng chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội.

“Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam ngày càng vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện cho quyền, thuận tiện hợp pháp, chính đáng của nông dân; phát huy thật tốt vai trò là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân, là cầu nối giữa nông dân với Đảng, Nhà nước; là nhân tố tích cực trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, liên minh “công nhân – nông dân – trí thức”; chủ động, tích cực hội nhập và tăng hiệu quả hợp tác quốc tế, đối ngoại Nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

nhắc về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận xem xét và quyết định, trong đó, những cấp Hội cần tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu quả, sáng tạo. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân những cấp bảo đảm số lượng, chất lượng, đủ phẩm chất và năng lực hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là ở cơ sở. 

ngoài đó, cán bộ Hội những cấp cần tăng nhận thức, trình độ, năng lực về hội nhập, hợp tác quốc tế, kỹ năng nghiệp vụ; gắn đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với nghiệp vụ công tác hội nông dân; quan tâm tới mục tiêu chi hội trưởng chi hội nông dân, tăng chất lượng hội viên, củng cố cơ sở Hội vững mạnh.

Vấn đề thứ hai được Tổng Bí thư nêu là những cấp Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; nhiều loại hóa công tác tuyên truyền, khơi dậy ý chí, khát vọng của nông dân gắn với những hoạt động thiết thực của Hội…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tăng cường tham gia đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho nông dân và lao động nông thôn; tuyên truyền, vận động nông dân tham gia học nghề; tư vấn về nghề nghiệp, việc làm, thành lập doanh nghiệp, trang trại và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

“những cấp Hội làm tốt vai trò là đầu mối, phối hợp tổ chức truyền thông và tham gia tập huấn, đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với những mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tổ chức tốt những hoạt động cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp, tư vấn nông dân thêm vốn cho sản xuất, nuôi trồng, chăn nuôi…”, Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đổi mới, tăng chất lượng, hiệu quả tham gia giám sát và phản biện xã hội của Hội Nông dân những cấp, nhất là những nội dung liên quan về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền, thực hiện công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức.

Đồng thời Hội Nông dân những cấp phát huy quyền làm chủ của nông dân ở cơ sở, tham gia giải quyết, hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ nông thôn, giải quyết những khó khăn, bức xúc của nông dân, giữ gìn sự đoàn kết; tích cực tham gia xây dựng những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền, vận động nông dân, ngư dân tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập dân tộc và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo của đất nước.

Toàn cảnh đại hội.

Toàn cảnh đại hội.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu những cấp Hội Nông dân chủ động, tích cực tham gia hội nhập và tăng thêm hợp tác quốc tế, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách phát triển đất nước và đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, những thành tựu trong công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, những giá trị văn hóa của con người và đất nước Việt Nam tới những tổ chức, đối tác, bạn bè quốc tế.

Cũng theo Tổng Bí thư, những cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức chính trị – xã hội những cấp cần quán triệt thật sâu sắc, tăng nhận thức, trách nhiệm, tích cực phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để những cấp Hội Nông dân Việt Nam hoạt động hiệu quả, thực hiện thật tốt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cũng như những hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong thời gian tới.

Nhấn mạnh quan điểm của Đảng và Nhà nước: “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là ba thành tố với quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với nhau, ko thể tách rời; với vai trò, vị trí rất trọng yếu trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Tổng Bí thư tin tưởng sau Đại hội, công tác Hội và phong trào nông dân sẽ với bước phát triển mới, mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn nữa, đóng góp thật xứng đáng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và những Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII.

Từ đó góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và phát huy những thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu ngày càng giàu đẹp, hùng cường; tất cả vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Anh Văn

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *