Kết cục khó hiểu của một lập trình viên

 Kết cục khó hiểu của một lập trình viên

Kết cục khó hiểu của một lập trình viên

Một người lập trình qua đời. Trên bia mộ anh ta, người ta đề nguyên nhân dẫn đến cái chết như sau:

– Run-time error at 18:12:97

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *