Ngân hàng với yêu cầu giữ bí mật thông tin của khách?

 Ngân hàng với yêu cầu giữ bí mật thông tin của khách?

Ngày 11/9/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2018/NĐ-CP về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, nguyên tắc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gồm:

– Thông tin của khách hàng phải được giữ bí mật, chỉ được cung cấp theo quy định của pháp luật.

– ko được cung cấp thông tin xác thực khách hàng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào trừ trường hợp được sự chấp thuận của khách hàng đó bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác theo thỏa thuận.

– Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân chỉ được yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng theo quy định pháp luật hoặc được sự đồng ý của khách hàng và phải nhận trách nhiệm về việc yêu cầu cung cấp thông tin.

– Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phải giữ bí mật thông tin khách hàng, sử dụng thông tin đúng mục đích lúc yêu cầu cung cấp và ko được cung cấp cho bên thứ ba mà ko với sự chấp thuận của khách hàng.

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải lưu giữ, bảo quản thông tin khách hàng, hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng, việc giao nhận thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng bắt buộc phải giữ bí mật thông tin của khách hàng. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng yêu cầu phải giữ bí mật thông tin của khách hàng. (Ảnh minh họa)

Căn cứ theo quy định nêu trên, ngân hàng yêu cầu phải giữ bí mật thông tin của khách hàng.

Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng bao gồm những nội dung nào?

Khoản một Điều 3 Nghị định 117/2018/NĐ-CP quy định về thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài như sau:

“Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là thông tin do khách hàng cung cấp, thông tin phát sinh trong quá trình khách hàng đề nghị hoặc được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung ứng những nghiệp vụ ngân hàng, sản phẩm, dịch vụ trong hoạt động được phép, bao gồm thông tin định danh khách hàng và thông tin sau đây: thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và những thông tin với liên quan khác”.

Như vậy, thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng bao gồm thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và những thông tin với liên quan khác.

Bằng Lăng(tổng hợp)

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *