Nhận diện, phòng ngừa tham nhũng trong khu vực công mang liên quan tới khu vực tư

 Nhận diện, phòng ngừa tham nhũng trong khu vực công mang liên quan tới khu vực tư

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “tư vấn và tăng năng lực thực thi Công ước phòng, chống tham nhũng của Liên hợp quốc tại Việt Nam” do UNDP tại Việt Nam và Cơ quan hợp tác phát triển Nauy tư vấn. Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải và ông Patrick Haverman, Quyền Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo mang đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Cục phòng, chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (INL); UNDP tại Việt Nam; lãnh đạo những vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương cùng 60 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động thực tiễn.

Tại Hội thảo, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta đã thể hiện rõ quyết tâm, nỗ lực rất cao trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. tính năng hot, từ sau nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng tới nay, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mang bước tiến mạnh, đột phá, đạt nhiều kết quả rất rất cần thiết, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình hưởng ứng, giới thiệu thông tin cao, cùng đồng quốc tế ghi nhận, góp phần rất cần thiết giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế.

Mặc dù nhận diện, phòng ngừa tham nhũng mang ý nghĩa rất rất cần thiết và luôn gắn chặt chẽ với nhau, song việc nhận diện những hành vi tham nhũng và những biện pháp phòng ngừa tham nhũng ở khu vực công mang liên quan tới khu vực tư ở nước ta là vấn đề khó. Do vậy, cần thiết phải nghiên cứu công phu, kỹ lưỡng trên cơ sở tổng kết thực tiễn, tham khảo mang sản phẩm hiếm những hiểu biết nước ngoài, tính năng hot là một số lĩnh vực rất cần thiết liên quan tới những dịch vụ công cơ bản, như y tế hay giáo dục.

Việc tổ chức Hội thảo là cơ hội để những chuyên gia trong nước và quốc tế cùng trao đổi, chia sẻ những kiến thức, những hiểu biết thiết thực giúp cho Ban Nội chính Trung ương, những cơ quan hữu quan của Việt Nam mang thêm thông tin, tài liệu để nghiên cứu, tham khảo phục vụ cho công tác tham mưu, hoạch định chính sách và hướng dẫn thực hiện cụ thể những vấn đề liên quan tới định hướng xây dựng một nền tư pháp liêm chính – ông Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh.

Báo cáo của nhóm nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo cho thấy, tại Việt Nam, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng đã được ban hành từ rất sớm nhằm nhận diện và phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực y tế và giáo dục, xác định những biện pháp phòng ngừa tham nhũng khá tương thích với những biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo Công ước của Liên hợp quốc về Chống tham nhũng như: Hoàn thiện công tác cán bộ, chấn chỉnh hoạt động mua sắm tài sản công, xây dựng cơ quan chuyên trách về chống tham nhũng, hay đẩy mạnh việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập… tính năng hot, những chính sách cho thấy quyết tâm chính trị cao, sự chỉ đạo quyết liệt “ko mang vùng cấm, ko mang ngoại lệ, bất kể người đó là ai” trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua nghiên cứu nội dung Công ước của Liên hợp quốc về Chống tham nhũng và những những hiểu biết quốc tế về nhận diện và phòng ngừa tham nhũng thông qua lĩnh vực y tế và giáo dục cho thấy, tham nhũng trong khu vực công mang ảnh hưởng qua lại với khu vực tư; tham nhũng đã cản trở những quyền tiếp cận chăm sóc sức khỏe và quyền tiếp cận giáo dục. những những hiểu biết quốc tế cũng cho thấy một số cách tiếp cận phòng ngừa tham nhũng hiệu quả và thực tiễn tốt trong hoạt động phòng ngừa tham nhũng ở khu vực công mang liên quan tới khu vực tư trong lĩnh vực y tế và giáo dục.

Báo cáo đưa ra những khuyến nghị nhằm nhận diện những hành vi tham nhũng và tăng hiệu quả những biện pháp phòng ngừa tham nhũng nói chung cũng như trong lĩnh vực y tế và giáo dục nói riêng tại Việt Nam; những khuyến nghị khá toàn diện và mang tính khả thi để góp phần nhận diện những vấn đề bất cập. Ngoài ra, một số khuyến nghị cụ thể nhằm tăng cường nhận diện và phòng ngừa tham nhũng trong lĩnh vực y tế và giáo dục cũng được nhắc trong báo cáo.

những ý kiến trao đổi tại Hội thảo tập trung làm rõ những vấn đề liên quan tới tham nhũng trong khu vực công mang liên quan tới khu vực tư; thống nhất giới thiệu thông tin, tham nhũng trong những lĩnh vực dịch vụ công cơ bản như y tế hay giáo dục mang ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc bảo đảm những quyền cơ bản của công dân như quyền được chăm sóc sức khỏe và quyền được giáo dục. Đây là hai lĩnh vực liên quan trực tiếp tới sự cường thịnh của một quốc gia trong hiện tại và tương lai; là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nhân lực của một đất nước, đó là sức khỏe về thể chất, trí tuệ.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *