Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao

 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao

những đơn vị thi công tập trung máy móc đẩy nhanh xây dựng tuyến đường cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài – Lào Cai đoạn qua địa phận huyện Yên Sơn (Tuyên Quang). Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Những năm qua, việc thực hiện chủ trương của Đảng về công tác thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao đã tạo được chuyển biến tích cực; chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, khắc phục tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cơ bản hoàn thành yêu cầu thực tiễn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát được tăng cường. những cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nghiêm túc quán triệt, tăng nhận thức, trách nhiệm, góp phần quản lý, sử dụng với hiệu quả những nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; động viên những tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chủ trương của Đảng.

ko tính kết quả đạt được, nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao chưa sâu sắc, đầy đủ; với lúc, với nơi tổ chức chưa tốt, chấp hành chưa nghiêm; một số cơ quan, đơn vị, địa phương, một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu trong thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao; tình trạng tiêu hao, thất thoát còn nhiều, một số trường hợp rất nghiêm trọng. Chính sách, pháp luật, nhất là chế độ quản lý tài chính, tín dụng, tài sản công, thêm tiền để phát triển công, đất đai, đấu thầu, quản lý vốn, tài sản nhà nước chưa hoàn thiện, còn bất cập. Việc thực hiện kết luận, kiến nghị của những cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán với liên quan tới vấn đề này còn chậm. Công tác vận động, tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao chưa được quan tâm đúng mức.

Để đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao, Bộ Chính trị yêu cầu những cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức chính trị – xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

một. Quán triệt, tăng nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và xã hội, trước hết là của những cấp ủy, tổ chức đảng, từng cơ quan, đơn vị, địa phương; là văn hóa ứng xử của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần tăng hiệu quả việc huy động, phân bổ, sử dụng những nguồn lực kinh tế – xã hội cho phát triển đất nước, tăng thế giới nhân dân. Tăng cường lồng ghép nội dung giáo dục thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao trong hệ thống giáo dục quốc dân. nhiều loại hóa, đổi mới hình thức và huy động sự tham gia của những cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, vận động để tăng hiệu quả thực hiện.

những cấp, những ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, vận động gia đình, nhân dân tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao.

2. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao theo hướng lấy tiết kiệm là mục tiêu, chống tiêu hao là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi; tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý; chú trọng những lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát, tiêu hao, tiêu cực như đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tín dụng, quản lý tài sản công, thêm tiền để phát triển công, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp. Đồng thời, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật, đơn giá, chế độ chi tiêu công làm căn cứ để giảm hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, tài nguyên, lao động, thời gian lao động, tăng hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao.

3. Xây dựng và tổ chức triển khai với hiệu quả chiến lược và chương trình quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao 5 năm, hằng năm bảo đảm toàn diện, với trọng tâm, trọng điểm, chú trọng những lĩnh vực then chốt như năng lượng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, ngân sách nhà nước, tài sản công. những cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm quy định về mua sắm công, xây dựng và sử dụng trụ sở, tổ chức hội nghị, lễ kỷ niệm, tiếp khách, đi công tác, đi nước ngoài bảo đảm thiết thực, hiệu quả, ko tiêu hao, phô trương.

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống tiêu hao, tăng hiệu quả quản lý và sử dụng những nguồn lực quốc gia. Đẩy nhanh lộ trình cải cách chính sách thuế; tăng chất lượng công tác dự báo; lập, thẩm định dự toán thu, chi ngân sách nhà nước; đổi mới việc phân bổ, đẩy mạnh quản lý ngân sách nhà nước theo kết quả đầu ra; bảo đảm tiến độ, chất lượng những dự án thêm tiền để phát triển công để tăng hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

với phương án giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với những dự án trọng yếu quốc gia, dự án trọng điểm, dự án sử dụng vốn ODA, dự án BOT, BT hiệu quả thấp, gây thất thoát, tiêu hao lớn; những ngân hàng thương mại yếu kém; những dự án ngừng triển khai theo kết luận của những cơ quan chức năng, sớm đưa những tài sản này vào phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội.

Khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững đối với đất đai, tài nguyên, khoáng sản, hạn chế thất thoát, tiêu hao, tác động tiêu cực tới môi trường. Tăng cường công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, nguồn lực quốc gia…; nêu cao trách nhiệm giải trình của những cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu đối với việc gây thất thoát, tiêu hao ngân sách, tài sản công. Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm chủ trương, mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2021 – 2026; tiếp tục hoàn thiện vị trí việc làm gắn với biên chế của khu vực công, tiết kiệm ngân sách nhà nước chi cho bộ máy, con người. Tăng cường ứng dụng khoa học – khoa học, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao, tập trung lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tiêu hao, tiêu cực, nơi với nhiều đơn, thư, khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc. Kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, gây thất thoát, tiêu hao nguồn lực; thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị của những cơ quan chức năng, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước.

5. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng và nhân dân. Tăng cường dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát của cùng đồng dân cư ở cơ sở; kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh, ngăn chặn hành vi gây thất thoát, tiêu hao, tiêu cực. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình, sáng kiến; với biện pháp thiết thực bảo vệ người đấu tranh, tố giác hành vi gây tiêu hao, thất thoát.

Bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế, hương ước, quy ước của cơ quan, đơn vị, cùng đồng dân cư gắn với những cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước; cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống tiêu hao trong những cơ quan, tổ chức; khuyến khích nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao trong sản xuất, kinh doanh, tiêu sử dụng; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức lễ hội.

6. Tổ chức thực hiện

– những tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị; xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, tổ chức thực hiện với hiệu quả; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

– Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

– Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, Nhân dân tích cực tham gia, giám sát việc thực hiện Chỉ thị và chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống tiêu hao.

– Ban cán sự đảng Chính phủ chủ trì, phối hợp với những cơ quan với liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị và báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chỉ thị này phổ biến tới chi bộ.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *