Vẫn đang nghiên cứu

 Vẫn đang nghiên cứu

Vẫn đang nghiên cứu

Kỳ thi SV quốc tế năm ấy về chủ đề Lịch sử và thi vấn đáp. Một SV Việt Nam học “tủ” lệch nên đành ghé vách nghe trộm.

– Giám thị người Liên Xô đọc đề cho một SV Cuba: Anh có 3 câu hỏi…

– Dạ!

– CM Tháng Mười Nga thành công vào năm nào?

– 1917!

– Do ai lãnh đạo?

– Do Lênin lãnh đạo!

– Tốt. Câu hỏi phụ: Theo anh thì có ma hay không?

– Dạ, Nhân dân thì bảo có, Cách mạng bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!

– Kharasô! Năm điểm.

– Đến lượt SV Việt Nam vào.

– Anh có 3 câu hỏi…

– Dạ!

– CM Tháng Tám thành công năm nào?

– 1917!

– Do ai lãnh đạo?

– Do Lê Nin lãnh đạo!

– Giám thị đập bàn quát: Anh có điên không đấy?

– Dạ, Nhân dân bảo có, Cách mạng thì bảo không, còn Khoa học đang nghiên cứu ạ!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *