Xử phạt nhà hàng Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn hơn một,6 tỷ đồng

nhà hàng Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn với địa chỉ trụ sở chính: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhà hàng Cổ phần do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và thêm vốn tỉnh Bắc Kạn cấp lần đầu ngày 29/3/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 28/10/2022.

nhà hàng đã với những hành vi vi phạm hành chính: Thải khí thải với chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ một,một lần tới dưới một,5 lần trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 60.000 m3/giờ tới dưới 65.000 m3/giờ, quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP. Xả nước thải với chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần tới dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 400 m3/ngày (24 giờ) tới dưới 600 m3/ngày (24 giờ), quy định tại điểm k khoản 5 và khoản 11, khoản 12 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.  Xả nước thải với chứa thông số môi trường nguy hại vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) tới dưới 40 m3/ngày (24 giờ), quy định tại điểm d khoản 6 và khoản 11 Điều 19 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Thời gian đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được quyết định, quy định tại điểm a khoản 6 Điều 9 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *